Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012 | By: Tangorodos

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Φίλοι και Φίλες του group Milonga Rhodes,Μπορεί να είμαστε διαφορετικοί άθρωποι, με διαφορετικές προσωπικότητες, με διάφορα όνειρα και ελπίδες, αλλά έχουμε κοινό "παρανομαστή" το Αργεντίνικο Τάνγκο. Είναι μια έκφραση της ζωής μας, μια πτυχή της προσωπικότητάς μας. Όλοι μας βρίσκουμε σ' αυτό κάτι που μας "σπρώχνει" να πάμε ακόμα παραπέρα! π.χ. να γίνουν καλύτεροι χορευτές, να γίνουν μελλοντικά δ...άσκαλοι, να διασκεδάζουν, να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, κ.α. Μέσα από την διαφορετικότητα υπάρχει η Αλήθεια, ότι: Όλοι θέλουμε να επεκταθεί το Αργεντίνικο Τάνγκο και να εδραιωθεί στην κοινωνία της Ρόδου.


Το κείμενο που έχει αναρτηθεί στο group μας, έχει το στόχο "να συνθέσει μια ανθοδέσμη με διαφορετικά λουλούδια" δηλ. μια κοινότητα χωρίς διακρίσεις αλλά με σεβασμό της κάθε προσωπικότητας.

Δημήτρης Αρβανίτης


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«KOINOTHTA ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟΥ ΤΑΝΓΚΟ ΡΟΔΟΥ»
Στην Ρόδο, σήμερα .... Φεβρουαρίου 2012, οι εδώ συμβαλλόμενοι:
1. …………………..
2. ………………….
3. ………………….. κ.λπ.
συμφώνησαν να συστήσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι, συναποδέχθηκαν δε τα ακόλουθα:
Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, διεπόμενη από τα άρθρα 741 επ. Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «KOINOTHTA ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟΥ ΤΑΝΓΚΟ ΡΟΔΟΥ.». Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικούς χαρακτήρες ή στην ισπανική λατινικής Αμερικής γλώσσα, στην οποία αποδίδεται ως εξής: "Tango Argentino Comunidad de Rodos"
Άρθρο 2: ΈΔΡΑ
Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της Ρόδου επί της οδού “………………………”, χώρος της αίθουσας, όπου θα είναι και ο χώρος για τις συνελεύσεις των εταίρων.
Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι α) η προώθηση και διάδοση του αργεντίνικου τάνγκο στην τοπική κοινωνία. Επιμέρους στόχοι είναι α) η ενοικίαση αίθουσας χορού και εκδηλώσεων, β) η καθημερινή συνάντηση χορού, γ) η συνεργασία μεταξύ δασκάλων, σχολών χορού, κοινότητας και τοπικής κοινωνίας, γ) η συνεκτικότητα μεταξύ των μελών της κοινότητας, δ) η συνεργασία με άλλες πολιτιστικές και χορευτικές ομάδες, κ.α., με την διοργάνωση ή φιλοξενία σχετικών εκδηλώσεων, ιδίως με την διοργάνωση συναντήσεων, παραστάσεων, χοροεσπερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων, κινηματογραφικών προβολών, εκδρομών, κ.α, καθώς και κάθε συναφής εκδήλωση.
Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών και στόχων η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, αφού προηγουμένως θα έρχεται και σε συνεννόηση με τον λογιστή και την οικεία Δ.Ο.Υ., ώστε να αποφευχθεί ο χαρακτηρισμός των πράξεων αυτών ως εμπορική δραστηριότητα.
Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται στα δύο (2) χρόνια. Εάν η εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της και μετά την ως άνω ημερομηνία θα θεωρείται ότι παρατάθηκε για αόριστο χρόνο.
Άρθρο 5: ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
Όποιος άνθρωπος, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, μόρφωσης, ή άλλου γνωρίσματος, επιθυμεί να συμβάλλει στην εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, μετά από αίτησή του, μπορεί να γίνει εταίρος.
Η είσοδος νέων εταίρων πραγματοποιείται κάθε δύο (2) μήνες.
Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα α) να συμμετέχει στις συνελεύσεις, β) να ασκεί οικονομικό έλεγχο, γ) να εκφέρει γνώμη σε κάθε ζήτημα, δ) να απαιτεί την εφαρμογή των ομόφωνων αποφάσεων, ε) να καταθέτει προτάσεις και θέματα στην ημερήσια διάταξη και στην συνέλευση, στ) να συμμετέχουν σε κάθε συνάντηση ή εκδήλωση, ζ) να εκπροσωπεί την εταιρία προς τρίτους μετά από απόφαση της συνέλευσης, η) να ζητά την έξοδό του από την εταιρία για σπουδαίο λόγο.
Κάθε εταίρος έχει υποχρέωση α) να καταβάλει τις προβλεπόμενες από το παρόν εισφορές (κατά την είσοδό του στην εταιρία και ετησίως), β) να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του, γ) να ενημερώνει την συνέλευση για κάθε θέμα, δ) να σέβεται τις διαφορετικές προτάσεις, ε) να διεκπερώνει τις ανατιθέμενες εργασίες, στ) να συμπεριφέρεται με αλληλεγγύη προς τα μέλη της κοινότητας.
Άρθρο 7: ΈΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα, μετά από αίτησή του, να ζητήσει για σπουδαίο λόγο την έξοδό του από την εταιρεία και την διαγραφή του από το μητρώο εταίρων της εταιρίας.
Έξοδος εταίρου επιβάλλεται στις περιπτώσεις α) όπου εταίρος ενεργεί για δικό του ή ξένο λογαριασμό πράξεις αντίθετα με τα συμφέροντα της εταιρίας, β) δεν καταβάλει την εφάπαξ και ετήσια εισφορά, γ) δεν τηρεί το Καταστατικό και δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του.
Την έξοδο εταίρου μπορεί να την ζητήσει οποιοσδήποτε εταίρος με αιτιολογική έκθεση, η οποία κατατίθεται στη συνέλευση στα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.
Για την έξοδο εταίρου, χωρίς αίτησή του, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των πλην αυτού και του καταγγέλλοντα εταίρων.
Άρθρο 8: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και εν γένει λειτουργία της εταιρίας, οι εταίροι συμφωνούν να εισφέρουν εφάπαξ στην εταιρεία 10 ευρώ έκαστος για την εγγραφή τους και καταβαλλόμενη ετήσια εισφορά πενήντα (50€) ευρώ έκαστος. Οι εισφορές δεν επιστρέφεται στους εταίρους που εξέρχονται για οποιονδήποτε λόγο από την εταιρία.
Το ποσό της ετήσιας εισφοράς μπορεί να ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να μεταβληθεί.
Στις περιπτώσεις όπου εταίροι θα εισφέρουν σε προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών, π.χ. λογιστικές, νομικές, κ.α., απαλλάσσονται από την χρηματική εισφορά.
Οι εισφορές αναφέρονται παρακάτω:
Ο/Η εταίρος …….. θα εισφέρει Ευρώ ……….
Ο/Η εταίρος ……… , ως λογιστής, θα εισφέρει την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και διαδικασιών της αστικής εταιρίας.
Άρθρο 9: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εκτός των ως άνω εισφορών οι πόροι της εταιρείας είναι: δωρεές και χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων, κληρονομιές ή κληροδοσίες, έσοδα από λαχειοφόρους αγορές, χοροεσπερίδες και λοιπές εκδηλώσεις ως και κάθε άλλη εισφορά μελών ή τρίτων, και με την προϋπόθεση ότι δεν χαρακτηρίζονται ως εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα.
Άρθρο 10: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει σε όλους μαζί τους εταίρους. Για κάθε πράξη χρειάζεται την συναίνεση όλων των εταίρων.
Άρθρο 11: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας, με ομόφωνη απόφαση των εταίρων, αναθέτονται συγκεκριμένες εργασίες σε εταίρους, ώστε αυτές να παρουσιαστούν ενώπιον της συνέλευσης για την λήψη απόφασης. Η ανάθεση συγκεκριμένης εργασίας γίνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων και κατόπιν αίτησης ενός εταίρου.
Άρθρο 12: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Οι εταίροι πραγματοποιούν την συνέλευσή τους στην έδρα της εταιρίας στις 2 και 16 του κάθε μήνα.
Η πρόσκληση για την συνέλευση είναι έγγραφη, συντάσσεται από τους συντονιστές της προηγούμενης συνέλευσης, κοινοποιείται σε όλους τους εταίρους, με κάθε πρόσφορο μέσο, τρεις (3) πλήρης εργάσιμες ημέρες πριν από την διεξαγωγή της, και καθορίζει και τα προς συζήτηση θέματα. Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα κατατίθενται στο τέλος της συνέλευσης από τους εταίρους.
Στη συνέλευση λαμβάνουν μέρος μόνο οι εταίροι, εκτός αν με ομόφωνη απόφασή τους, επιτραπεί σε τρίτους να παρακολουθήσουν ή και να πάρουν μέρος στις συζητήσεις για συγκεκριμένα θέματα, όχι όμως στην λήψη αποφάσεων.
Στην έναρξη της συνέλευσης, οι εταίροι εκλέγουν με κλήρο ένα έως δύο μέλη τους, ως συντονιστές της συνέλευσης, οι οποίοι συντάσσουν και τα πρακτικά στο Βιβλίο Συνελεύσεων. Οι συντονιστές αφού καταγράψουν τις παρουσίες των εταίρων, θα τους ενημερώσουν για την οικονομική κατάσταση της εταιρίας (έσοδα-έξοδα) με βάση την έκθεση του λογιστή και μετά αναφέρουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Οι εταίροι λαμβάνουν το λόγο, με αλφαβητική σειρά, από τους συντονιστές της συνέλευσης και καταθέτουν τις προτάσεις τους για τα προς συζήτηση θέματα. Οι προτάσεις αυτές καταγράφονται και στο τέλος αναγνώσκονται για την αναζήτηση κοινής πρότασης και συναίνεση όλων των εταίρων.
Άρθρο 13: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις, πέραν της τρέχουσας διαχείρισης απαιτείται ομοφωνία των εταίρων.
Αν οποιοσδήποτε εταίρος έχει ενημερωθεί εγκαίρως αλλά δεν παρευρεθεί στην συνέλευση, για οποιονδήποτε λόγο, η λήψη απόφασης λαμβάνεται με ομοφωνία από τους παρόντες εταίρους.
Άρθρο 14: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Η ημερήσια διάταξη είναι δημοσιευμένη στο διαδίκτυο, και ανοιχτή έως τέσσερις (4) ημέρες πριν από την συνέλευση, ώστε να σταλθεί στους εταίρους. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να εισηγείται θέματα προς συζήτηση. Τα εκτός ημερήσιας διάταξης κατατίθενται στο τέλος της συνέλευσης προς συζήτηση.
Άρθρο 15:ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
Η αίθουσα είναι το κέντρο αναφοράς του αργεντίνικου τάνγκο στη Ρόδο, Είναι κατάλληλα διαμορφωμένη και διακοσμημένη, ώστε να θυμίζει αργεντίνικη μιλόνγκα. Επίσης εκεί, θα ορισθεί η έδρα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας όπου θα πραγματοποιούνται οι συνελεύσεις των εταίρων.
Δεν είναι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για κερδοσκοπικό σκοπό. Στην αίθουσα θα διατίθενται δωρεάν ροφήματα και αρτοσκευάσματα, από προσφορές των χρηστών της αίθουσας.
Οι εταίροι, μέσα από τις ομόφωνες αποφάσεις τους, καθορίζουν και ενημερώνουν το πρόγραμμα λειτουργίας της, όπως συναντήσεις χορού, συνελεύσεις, φιλοξενίες εκδηλώσεων, εκδηλώσεις, κ.α., το οποίο θα αναρτηθεί και θα δημοσιευθεί προς ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, θα ορίζουν και τους υπεύθυνους για κάθε δραστηριότητά της αίθουσας.
Στις κενές ώρες του προγράμματος και μετά από ομόφωνη απόφαση των εταίρων, μπορεί αφιλοκερδώς να δοθεί για χρήση σε μέλη της κοινότητας και σε άλλους χορευτικούς ή πολιτιστικούς φορείς, εάν όμως αναπτυχθούν από αυτούς τους φορείς δραστηριότητες εμπορικού ή και κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τότε οι φορείς αυτοί είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν τα ανάλογα φορολογικά παραστατικά για όσο χρησιμοποιούν την αίθουσα.
Άρθρο 16:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Πριν από κάθε συνέλευση των εταίρων ο λογιστής συντάσσει την οικονομική έκθεση (έσοδα-έξοδα) για την ενημέρωσή τους.
Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος πραγματοποιείται κάθε 3μηνο από δύο (2) εταίρους, που ορίζονται με κλήρωση από τους εταίρους για να κάνουν παραβολή με τον λογιστή τα λογιστικά βιβλία και τα παραστατικά.
Ο έκτακτος οικονομικός έλεγχος πραγματοποιείται όποτε ζητηθεί από οποιονδήποτε εταίρο και ακολουθείται η ίδια διαδικασία.
Αφού γίνει ο έλεγχος, οι δυο (2) εταίροι συντάσσουν την έκθεσή τους στο Βιβλίο Οικονομικού Ελέγχου, η οποία διαβιβάζεται στην πρώτη συνέλευση των εταίρων που ακολουθεί από τους συντονιστές.
Άρθρο 17:ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
α) Βιβλίο Εταίρων
β) Βιβλίο Ταμείου
γ) Βιβλίο Οικονομικού Ελέγχου
δ) Βιβλίο Συνελεύσεων
καθώς και κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 18: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η καταγγελία της εταιρείας από οποιονδήποτε εταίρο πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο τέσσερα (4), ή όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται, μπορεί να γίνει με την επίκληση σπουδαίου λόγου, επιφέρει την λύση της εταιρείας, εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις επί της καταγγελίας από τους υπόλοιπους εταίρους.
Άρθρο 19: ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
Σε περίπτωση που εταίρος πεθάνει, διαγράφεται από το μητρώο εταίρων και η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.
Άρθρο 20: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της
β) με ομόφωνη απόφαση των εταίρων οποτεδήποτε, και
γ) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται στον νόμο.
2. Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται αυτός που έχει αναλάβει την λογιστική τήρηση των οικονομικών της εταιρίας.
3. Κατά την εκκαθάριση πρώτα εξοφλούνται τα κοινά χρέη των εταίρων απέναντι σε τρίτους, καθώς και όσα υπάρχουν μεταξύ των εταίρων, και κατόπιν τυχόν υφιστάμενο ενεργητικό που είχε διατεθεί για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας διανέμεται, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των εταίρων, σε φιλανθρωπικούς ή μη κερδοσκοπικούς φορείς. Εάν τα εταιρικά πράγματα δεν επαρκούν για την εξόφληση των χρεών ενέχονται οι εταίροι.
Άρθρο 21: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1.
2.


Ανάρτηση Δήμητρα Κ.
Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012 | By: Tangorodos

6o-7o-8o Σεμινάριο Αργεντίνικου Τάνγκο με τον Κώστα Νικολαΐδη
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ TANGO ΜΕ ΤΟΝ ΧΟΡΕΥΤΗ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟ ΧΟΡΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΪΑΔΗ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 4.00μμ - 7.00μμ ΕΠ...ΙΠΕΔΟ Ι
5.00μμ - 8.00μμ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ
8.00μμ - 9.00μμ ESCENARIO
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 4.30μμ - 7.30μμ ΕΠΙΠΕΔΟ Ι
5.30μμ - 8.30μμ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ
8.30μμ - 9.30μμ ESCENARIO
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
6 ΩΡΕΣ 45/40* /35**ΕΥΡΩ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 25/20** ΕΥΡΩ
*ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 4-2-2012
**ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5 ΕΥΡΩ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΒΡΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΩΣ ΖΕΥΓΑΡΙ.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 80/70* ΕΥΡΩ
2 ΩΡΕΣ ESCENARIO (ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΗΝΗΣ) ΔΩΡΕΑΝ!!! ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. ΚΟΣΤΟΣ 20€ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012, βραδιά αργεντίνικου τάνγκο στο Club Βράχος στην Ιαλυσό στις 22:30. -Milonga La Nochera"- διοργάνωση απο τον νέο μαθητή του Κ. Νικολαίδη, Ηλία Μ.


Είσοδος ελεύθερη.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 16-18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ FLAMENCO - TANGO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ!!!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. 6977742585 ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Από το Blogger.